Stanovy

Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Spolek s názvem Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory,  z. s. (dále jen Spolek) je samosprávný, dobrovolný svazek členů, jehož účelem a hlavní činností je provozování lukostřeleckého sportu pro vlastní členstvo i pro neorganizovanou veřejnost.
 2. Sídlo spolku: Ludmilina 2124/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 3. IČ: 07459581

II. SPOLEK

Účelem a hlavní činností Spolku je:

 1. Vytvářet optimální materiálové a tréninkové podmínky k provozování lukostřeleckého sportu a obdobné činnosti s provozováním tohoto sportu spojené.
 2. Vytvářet široké možnosti užívání lukostřeleckých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže.
 3. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá a dále podporovat budování, provozování a údržbu těchto zařízení.
 4. Hájit zájmy svých členů a za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy a ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
 5. Vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu.
 6. Pořádat a podílet se na pořádání sportovních a sportovně-kulturních akcích, zejména lukostřeleckých.
 7. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod.
 8. Propagovat a popularizovat lukostřelecký sport.
 9. Spravovat vlastní majetek.

Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

III. ČLENSTVÍ

Členství se rozlišuje na:

 1. řádné
 2. registrované
a) Řádné členství
 1. Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí osoba, která se ztotožňuje s účelem hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy.
 2. Členství ve Spolku je dobrovolné. Žádný člen nesmí být bezdůvodně zvýhodňován nebo znevýhodňován.
 3. Členem Spolku se může stát osoba, která se hodlá účastnit činnosti Spolku. Přijetím členství se člen zavazuje zachovávat stanovy a vnitřní předpisy Spolku.
 4. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která je občanem ČR, občanem státu, který je členem Evropské unie a nebo jiného státu, pokud má trvalý pobyt na území ČR.
 5. Členem Spolku se může stát fyzická osoba od 8. roku věku.
 6. Členem Spolku se může stát fyzická osoba ve věku do 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 7. O přijetí za řádného člena Spolku rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství, po vyjádření souhlasu se stanovami Spolku a po splnění povinnosti člena zaplatit členské příspěvky ve výši stanovené výborem pro řádného člena.
b) Registrované členství
 1. Registrovaným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, to je lukostřelcem, ale má zájem podílet se na činnosti Spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.
 2. O přijetí za registrovaného člena Spolku rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství, po vyjádření souhlasu se stanovami Spolku a po splnění povinnosti člena zaplatit členské příspěvky ve výši stanovené výborem pro registrovaného člena.

Společná část členství

 1. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor, který odpovídá za řádné vedení tohoto seznamu.
 2. Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny Českému lukostřeleckému svazu, a to jenv rámci plnění povinností Spolku vůči tomuto svazu.
  Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a samosprávy v souvislosti s žádostmi o poskytování grantů, dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
 3. Každý zájemce o členství ve Spolku podáním písemné přihlášky souhlasí, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly zpřístupněny shora uvedeným orgánům.
 4. Každý člen Spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku výpis ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
Členství ve Spolku zaniká:
 1. Vystoupením – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výborem Spolku.
 2. Vyloučením, o kterém rozhoduje výbor Spolku písemným rozhodnutím, zaslaným vyloučenému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.
  Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí písemně navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze.
 3. Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě umístěné v sídle Spolku ve lhůtě 15 dnů od data vyvěšení.
 4. Úmrtím člena Spolku.
 5. Zánikem Spolku, a to bez nároku na jakékoliv majetkové vyrovnání.

Práva a povinnosti členů Spolku

Práva člena Spolku:
 1. Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku.
 2. Být informován o činnosti Spolku.
 3. Využívat sportovní a obdobná zařízení Spolku za stanovených podmínek.
 4. Využívat služeb Spolku za stanovených podmínek.
 5. Účastnit se jednání orgánů Spolku jedná-li se o činnost či jednání daného člena.
 6. Ukončit kdykoliv své členství.
 7. Podílet se na řízení Spolku
 8. Účastnit se jednání členské schůze, hlasovat o jejím rozhodnutí – pouze členové Spolku po dovršení 18 let věku.
 9. Být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto Stanov po dovršení 18 let věku.
 10. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku.
Povinnosti řádného člena Spolku:
 1. Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku.
 2. Dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního chování.
 3. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku.
 4. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti.
 5. Usilovat o dobré jméno Spolku.
 6. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností Spolku ve výši stanoveném výborem.
 7. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 8. Na žádost výboru doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k provozování lukostřeleckého sportu a obdobné činnosti s provozováním tohoto sportu spojené.
 9. Odpracovat příslušný počet brigádnických hodin stanovených výborem na dané období. Za člena mladšího 18 let věku musí odpracovat osoba starší 18 let.
Povinnosti registrovaného člena Spolku:
 1. Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku.
 2. Dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního chování.
 3. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku.
 4. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti.
 5. Usilovat o dobré jméno Spolku.
 6. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s registrovaným členstvím  a činností Spolku ve výši stanovené výborem.
 7. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 8. Odpracovat příslušný počet brigádnických hodin stanovených výborem na dané období.

IV. ORGANIZACE SPOLKU

Orgány Spolku

 1. Členská schůze – nejvyšší orgán Spolku
 2. Výbor – výkonný orgán Spolku
 3. Předseda – statutární orgán Spolku
Ad 1) Členská schůze
 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku starších 18 let.
  Je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Projednává činnost Spolku za uplynulé období.
 3. Přijímá zásady činnosti pro období následující.
 4. Volí a odvolává předsedu – statutární orgán Spolku a členy výboru.
 5. Hodnotí práci odstupujících orgánů.
 6. Přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.
 7. Výlučné kompetence členské schůze:
  – určuje hlavní zaměření činnosti Spolku
  – rozhoduje o změně Stanov vč. změny názvu a symboliky Spolku
  – rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí na jeho vyloučení
  – rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku, zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, schválení fúze či rozdělení
  – rozhoduje o dispozici s nemovitým majetkem Spolku
  – schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem
  – schvaluje výsledky hospodaření Spolku
  – schvaluje jednací řád, volební řád případně další vnitřní předpisy
  – projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru
  – volí a odvolává předsedu jako statutární orgán, členy výboru
  – hodnotí činnosti  předsedy a výboru
 8. Členská schůze je svolávána předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však 1x za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
 9. Oznámení o konání členské schůze s uvedením termínu, místa konání, programu bude umístěno na nástěnce v sídle Spolku a na webových stránkách Spolku minimálně 30 dnů před jejím konáním.
 10. Na žádost minimálně 1/3 členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá -li statutární orgán Spolku zasedání členské schůze do uvedené lhůty může ten, kdo podnět podal svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.
 11. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Spolku s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných pokud je přítomno minimálně 25% členů Spolku starších 18 let s hlasem rozhodujícím.
  Pokud není členská schůze usnášeníschopná z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek svolá předseda Spolku mimořádnou členskou schůzi do 40 dnů. Tato bude usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů Spolku s hlasem rozhodujícím.
Ad 2) Výbor

Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a směrnicemi členské schůze celé své funkční období. Výbor má minimálně 3 členy. Členem výboru mohou být pouze osoby starší 18 let. Členy výboru volí členská schůze. Funkční období členů výboru je 5leté.

 1. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku a dbá o jeho majetek.
 2. Kontroluje dodržování rozpočtových pravidel.
 3. Přezkoumává a schvaluje rozpočet, schvaluje jeho změny a toto publikuje  v rámci Spolku.
 4. Přezkoumává a schvaluje roční závěrku hospodaření a publikuje ji v rámci Spolku.
 5. Vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi.
 6. Dohlíží na dodržování Stanov.
 7. Předkládá členské schůzi zprávy o činnosti výboru.
 8. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy Spolku.
 9. Výbor svolává předseda Spolku, který je současně i předsedou výboru, podle potřeby, nejméně však 4x ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny členů výboru.
 10. Pokud bude na zasedání výboru sudý počet členů a při hlasování dojde k rovnosti hlasů, má předseda rozhodující hlas.
 11. Výbor schvaluje vnitřní předpisy Spolku.
 12. Výbor stanovuje výši členských příspěvků pro řádné i registrované členy Spolku na dané období.
 13. V případě, že některý člen výboru dlouhodobě neplní své funkční úkoly může předseda nebo ostatní členové výboru navrhnout členské schůzi jeho odvolání a do konání nejbližší  členské schůze kooptovat do výboru jiného člena Spolku.
 14. Při odstoupení člena výboru z funkce z jakýchkoliv důvodů, může předseda výboru kooptovat na jeho místo jiného člena Spolku do doby konání nejbližší členské schůze.
 15. Členové výboru jsou za svou činnost odpovědní předsedovi výboru.
 16. Rozhoduje o změně sídla Spolku.
 17. Přijímá  členy a rozhoduje o jejich vyloučení.
 18. Přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr, uzavírá dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní činnosti.
 19. Požaduje od řádných členů Spolku lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k provozování lukostřeleckého sportu a obdobné činnosti s provozováním tohoto sportu spojené.
Ad 3) Předseda
 1. Statutárním orgánem Spolku je předseda.
 2. Předsedu volí a odvolává nejvyšší orgán Spolku – členská schůze.
 3. Funkční období statutárního orgánu je 5leté.
 4. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a jedná navenek za Spolek, a to samostatně. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může předseda zmocnit další osobu, a to na základě písemné plné moci s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby s věcným a časovým rozsahem zmocnění.
 5. Funkční období předsedy končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi, a to do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
Výlučné kompetence předsedy:
 1. Svolávat a vést členské schůze, ověřovat její usnášeníschopnosti zodpovídat za pořízení zápisu z jejího jednání.
 2. Svolávat a vést schůze výboru, zodpovídat za pořízení zápisů z jejího jednání.

V. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činnosti a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky Spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Tento den nabývají tyto Stanovy účinnosti. Jakákoliv změna Stanov nabývá platnosti dnem jejího schválení členskou schůzí a účinnost dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 2. Skutečnosti neuvedené v těchto Stanovách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku týkající se spolků a právnických osob.