Pozvánka na Členskou schůzi spolku 2023

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze.

Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 25. 9. 2023.

K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem nemůže a nebude z technických důvodů přihlíženo.


Pozvánka na zasedání Členské schůze spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.

Předseda spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.
(dále jen „Lukostřelba“),

se sídlem Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 07459581
tímto svolává zasedání Členské schůze.

Termín konání:

6. 10. 2023 v 15:30 hod.

Místo konání:

budova lukostřelby, ulice Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Program zasedání Členské schůze:

  1. Zahájení zasedání
  2. Slovo předsedy spolku
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2022 (závěrky jsou k nahlédnutí po dohodě s účetní spolku, v kanceláři spolku „Lukostřelba“ do 20. 9. 2023)
  4. Projednání hospodaření spolku „Lukostřelba“ na rok 2024
  5. Seznámení Členské schůze o úspěšnosti žádostí v dotačních programech.
  6. Zařazené téma z připomínek a námětů
  7. Oznámení o termínu dalšího zasedání spolku „Lukostřelba“
  8. Volba členů Výboru na následující pětileté funkční období
  9. Diskuse
  10. Ukončení zasedání

V Ostravě dne 2. 9. 2023

Zdeněk Jaroch
Předseda spolku

Plná moc ke stažení k dispozici zde.